Jaarverslag 2016

Bericht van de raad van toezicht

Beeld en Geluid wordt bestuurd conform het Raad-van-Toezicht-model met één directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht is werkgever van het Bestuur en heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het Bestuur en de algemene gang van zaken binnen de stichting Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Tevens staat hij het Bestuur met raad en advies terzijde. Bij de invulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich naar het belang van de stichting en de bij de stichting betrokken personen. In de uitvoering van zijn taak als toezichthouder neemt hij toepasselijke wet- en regelgeving, de bepalingen uit de statuten en de Governance Code Cultuur in acht.

v.l.n.r. Julia Noordergraaf, Jan de Jong, Guusje ter Horst, Karin de Groot, Shula Rijxman, Karin van Gilst en Mark Minkman.

In het kader van zijn toezichtstaken heeft de Raad in 2016 vooral aandacht besteed aan de realisatie van de belangrijkste strategische doelstellingen, waaronder de voorbereiding van de museale vernieuwing en de voorbereiding van de fusie met het Persmuseum. Daarnaast ging aandacht uit naar de opzet en werking van de interne risicobeheersing, de financiële gezondheid en het interne toezicht van Beeld en Geluid. Het Bestuur heeft de gang van zaken, de financiële situatie en de beleidsinhoudelijke ontwikkelingen periodiek toegelicht aan de Raad van Toezicht.

De auditcommissie heeft in haar vergaderingen onder meer besproken: de halfjaar- en jaarcijfers; het jaarverslag; de verslagen van de externe accountants; liquiditeitspositie; compliance. Daarnaast heeft de auditcommissie specifieke aandacht besteed aan de algemene financiële strategie. Ook sprak de auditcommissie met het Bestuur over de belangrijkste risico’s van Beeld en Geluid en de manier waarop deze risico’s verder kunnen worden beperkt en beheerst.

De Raad van Toezicht heeft de bevindingen van de externe accountant, het verslag over het boekjaar 2016 en de opvolgingen van de bevindingen besproken met de externe accountant.

Terugkijkend op 2016 stelt de Raad van Toezicht vast dat de financiële basis van Beeld en Geluid gezond is. De Raad waardeert de inspanningen die het Bestuur heeft gedaan ter verdediging en onderbouwing van het budgettaire knelpunt zoals dat aan het begin van het boekjaar nog bestond. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de structurele ophoging van het budgettaire kader van Beeld en Geluid in de mediabegroting met zo’n 7,5 procent. Het knelpunt is echter niet geheel vergoed en Beeld en Geluid zal de komende jaren noodzakelijke besparingen moeten doorvoeren om de begroting ook op de lange termijn sluitend te houden. De invoering in 2017 van Activity Based Management zal daarbij kunnen helpen.

De Raad van Toezicht heeft ook frequent vergaderd zonder het Bestuur. In een van deze vergaderingen heeft de Raad van Toezicht besproken hoe het Bestuur functioneert. Ook kwam de beloning van het Bestuur aan de orde.

Daarnaast heeft de Raad van Toezicht zijn eigen functioneren geëvalueerd in aanwezigheid van een externe evaluator. De Raad van Toezicht heeft hierbij extra aandacht besteed aan de samenstelling van de Raad, en in het bijzonder de vraag of de benoemingsrechten zoals vastgelegd in de statuten overeenkomen met de principes van onafhankelijkheid van het toezicht zoals bedoeld in de Governance Code Cultuur 8.11. De Raad zal zich in 2017 hierover extern laten adviseren.

De Raad van Toezicht kwam in 2016 vijf keer bij elkaar, inclusief een werkbezoek. Buiten de vergaderingen was er regelmatig overleg tussen individuele leden van de Raad, en tussen de voorzitter en het Bestuur.

In september liep de tweede termijn van mevrouw. A. Aris af. Zij is per 1 oktober opgevolgd door mevrouw. J. Noordegraaf, professor Digitaal Erfgoed aan de Universiteit van Amsterdam. In september nam bovendien de heer H. Hagoort afscheid als lid in verband met zijn benoeming als voorzitter van het College van Bestuur van Hogeschool Windesheim. Hij is per 1 september opgevolgd door mevrouw S.J. Rijxman, voorzitter van de Raad van Bestuur van de NPO.

SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT

De raad van toezicht telt 7 leden. De minister van OCW benoemt de voorzitter. De NPO benoemt drie leden en de overige drie leden benoemt de raad zelf. Zij zijn lid van de raad op grond van hun kennis en ervaring binnen het cultureel erfgoed, (media)historisch onderzoek en educatie en de audiovisuele creatieve industrie (niet zijnde de publieke omroep).

Ledenoverzicht en aftreedrooster per 31 december 2016:

lid

benoemd door

1e benoeming per

(evt) 2e benoeming per

uiterlijk defungeren

Guusje ter Horst

Minister OCW

11 juli 2011

11 juli 2015

11 juli 2019

Julia Noordergraaf

Raad van Toezicht

1 oktober 2016

1 oktober 2020

1 oktober 2024

Shula Rijxman

NPO

1 september 2016

1 september 2020

1 september 2024

Mark Minkman

NPO

8 februari 2011

8 februari 2015

8 februari 2019

Jan de Jong

NPO

8 januari 2013

8 januari 2017

8 januari 2021

Karin de Groot

Raad van Toezicht

14 februari 2013

14 februari 2017

14 februari 2021

Karin van Gilst

Raad van Toezicht

3 september 2015

3 september 2019

3 september 2023

Overzicht relevante nevenfuncties leden van de Raad van Toezicht:

Guusje ter Horst

Hoofdfunctie: Voorzitter Bestuur Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie

Nevenfuncties: Lid Raad van Toezicht Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten; Vice voorzitter Raad van Commissarissen, woonstichting de Key; Lid Raad van Toezicht Consumentenbond; Lid Raad van Commissarissen Shell Nederland.

Karin van Gilst

Hoofdfunctie: Zakelijk directeur Stedelijk Museum

Nevenfuncties: Lid Raad van Toezicht Boekmanstichting

Karin de Groot

Hoofdfunctie: Zendermanager SBS6

Nevenfuncties: -

Jan de Jong

Hoofdfunctie: Algemeen Directeur NOS

Nevenfuncties: Lid Comité van Aanbeveling Fonds Gehandicapten Gala

Mark Minkman

Hoofdfunctie: Algemeen Directeur Paradiso

Nevenfuncties: Lid Bestuur belangenvereniging voor acteurs (ACT); Lid Commissie Sectoradvies Muziek, Raad voor Cultuur

Julia Noordegraaf

Hoofdfunctie: Professor Digitaal Erfgoed, Faculteit der Geesteswetenschappen UvA

Nevenfuncties: Lid Bestuur voor Media Studies, Common Lab Research Infrastructure for the Arts and Humanities - CLARIAH.

Shula Rijxman

Hoofdfunctie: Voorzitter Raad van Bestuur NPO

Nevenfuncties: Lid Bestuur Coproductiefonds Binnenlandse Omroep (CoBO); Lid Bestuur STER; Lid Raad van Toezicht Nationale Opera & Ballet; Lid platform ambassadeurs Stichting Stimulering Muziekonderwijs; Voorzitter Raad van Toezicht Amsterdam Marketing (tot 31 december 2016); Lid Raad van Toezicht Nederlandse Loterij

Hilversum, 20 april 2017

Dr. G. ter Horst

Voorzitter Raad van Toezicht Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

PDF DOWNLOAD

Bericht van de raad van toezicht