Jaarverslag 2016

Balans per 31 december 2016

Na verdeling resultaat

(in euro's)

31 december 2016

31 december 2015

ACTIVA

Materiƫle vaste activa

Gebouwen en terreinen

32.135.297

33.360.885

Inventaris en apparatuur

7.559.894

9.098.532

MVA in ontwikkeling

1.420.819

1.168.571

Totaal vaste activa

41.116.010

43.627.988

Totaal vlottende activa

28.030.453

26.962.654

Totaal activa

69.146.463

70.590.642

PASSIVA

Eigen vermogen

Algemene reserve

509.427

476.385

Bestemmingsreserves

7.946.033

7.570.331

8.455.460

8.046.716

Voorziening

64.812

438.632

Langlopende schulden

52.342.069

53.085.142

Totaal kortlopende schulden

8.284.122

9.020.152

Totaal passiva

69.146.463

70.590.642