Jaarverslag 2016

Staat van baten en lasten

Realisatie 2016

Begroting 2016

Begroting 2017

Realisatie 2015

Baten

Inkomsten dienstverlening

1.661.833

1.614.664

1.358.941

1.643.646

Inkomsten Experience

2.947.718

3.037.592

3.088.426

2.898.447

Sponsorinkomsten

537.147

570.000

446.750

752.775

Overige inkomsten

587.151

56.700

39.975

682.189

Totale opbrengsten

5.733.849

5.278.956

4.934.092

5.977.057

Structurele subsidie OCW

20.784.729

20.784.728

22.909.436

21.852.827

Vergoeding knelpunt beheerlasten digitale opslag

1.020.000

1.020.000

Vergoeding overige knelpunten BvdT

1.510.186

1.510.186

Subsidies additioneel gefinancierde activiteiten

2.699.823

1.900.000

2.080.038

2.159.247

Overige subsidies en bijdragen

80.268

70.000

387.450

40.698

Totale subsidies/bijdragen

26.095.006

25.284.914

25.376.924

24.052.772

Totaal baten

31.828.855

30.563.870

30.311.016

30.029.829

Lasten

Beheerlasten personeel

1.189.365

1.352.242

1.578.936

1.853.261

Beheerlasten materieel

5.973.109

5.679.263

5.604.187

6.229.930

Opbrengst interne doorbelastingen add. gefinanc. activiteiten

(367.372)

(310.000)

(310.000)

(301.702)

Totale beheerlasten

6.795.102

6.721.505

6.873.123

7.781.489

Personele lasten structureel gefinancierde activiteiten

9.548.831

9.264.732

10.830.641

9.107.239

Materiële lasten structureel gefinancierde activiteiten

11.660.229

12.668.633

10.674.736

10.853.890

Interne doorbelastingen

367.371

310.000

310.000

305.306

Beheerlasten digitaal archief ten laste algemene reserve

(1.020.000)

Totale lasten structureel gefinancierde activiteiten

21.576.431

22.243.365

21.815.377

19.246.435

Totaal lasten

28.371.533

28.964.870

28.688.500

27.027.924

Saldo uit gewone bedrijfsvoering

3.457.322

1.599.000

1.622.516

3.001.905

Rentebaten

40.978

175.000

50.000

163.373

Rentelasten

(3.089.555)

(3.090.000)

(3.046.308)

(3.130.663)

Exploitatieresultaat

408.744

(1.316.000)

(1.373.792)

34.615

Mutatie bestemmingsreserves

375.702

(1.316.000)

(1.373.792)

1.054.615

Netto resultaat

33.042

(1.020.000)