Jaarverslag 2016

Overige gegevens

Gebeurtenissen na balansdatum

Op 20 maart 2017 is de voorgenomen fusie met het Persmuseum gepubliceerd. Deze fusie zal definitief worden op 20 april 2017.

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Beeld en Geluid huurt nog enkele depots in Rijswijk. Deze overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd en kan jaarlijks worden beëindigd. De jaarlijkse huur bedraagt € 81.707 (prijspeil 2015).

De BankGiroLoterij heeft in 2015 toegezegd de tentoonstellingen van Experience te steunen met een jaarlijkse donatie van € 300.000 voor de duur van 5 jaar (laatste jaar 2020).

In 2015 is gestart met het ontwikkelen van een nieuw Media Asset Management systeem. Voor de bouw en het operationeel maken van het systeem is een totale verplichting aangegaan van €2.999.775. Per 31 december 2016 is hiervan € 1.420.819 daadwerkelijk uitgegeven en verantwoord onder de "activa in ontwikkeling".

In het kader van diverse projecten worden meerjarige contractverplichtingen aangegaan. Een deel van projecten wordt in een samenwerkingsverband of door partners uitgevoerd waarbij specifieke afspraken worden gemaakt. Om die reden is geen uitputtende opsomming opgenomen van contractverplichtingen.

Resultaatbestemming

P4 Resultaatbestemming

Exploitatie resultaat

408.744

Toevoeging egalisatie bestemmingsreserve

(750.000)

Toevoeging bestemmingsreserve vernieuwing Experience

Toevoeging overige bestemmingsreserve

(164.935)

Bij: Vrijval uit egalisatie bestedingsreserve

539.233

Toevoeging aan algemene reserve

33.042

P5 Bestemmingsreserves

Saldo

Dotaties

Vrijval

Overige

Saldo

(in euro's)

31-12-2015

2016

mutaties

31-12-2016

Egalisatie reserve

2.964.331

750.000

3.714.331

WIG middelen

606.000

539.233

66.767

Vernieuwing Experience

4.000.000

4.000.000

Overige bestemmingsreserve

164.935

164.935

7.570.331

914.935

539.233

7.946.033

WNT-verantwoording 2016

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid van toepassing algemene WNT-maximum.

Het bezoldigingsmaximum in 2016 voor het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid is € 179.000. Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2016 voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief.

Bezoldiging topfunctionarissen

Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.

Leidinggevende topfunctionaris

Jan

(in euro's)

Muller

Functie

Algemeen directeur

Duur dienstverband in 2016

1-1 t/m 31-12

Omvang dienstverband (in fte)

1

Gewezen topfunctionaris?

nee

Fictieve dienstvetrekking?

nee

Individueel WNT-maximum

179.000

Bezoldiging

Beloning

179.048

Belastbare onkostenvergoedingen

Beloningen betaalbaar op termijn

11.867

Subtotaal

190.915

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

Totaal bezoldiging

190.915

Op de bezoldiging van Jan Muller is de overgangsregeling van toepassing. Zijn bezoldiging bedroeg in 2013 € 195.284

Gegevens 2015

Duur dienstverband in 2015

1-1 t/m 31-12

Omvang dienstverband 2015 (in fte)

1

Bezoldiging 2015

Beloning

170.103

Belastbare onkostenvergoedingen

1.380

Beloningen betaalbaar op termijn

15.199

Totaal bezoldiging 2015

186.682

Individueel WNT-maximum 2015

178.000

De toename van de beloning van de heer Muller is incidenteel van aard. In 2016 is gebleken dat er over de jaren 2010 t/m 2015 te weining vakantietoeslag was toegekend. Deze is alsnog in 2016 als eenmalige vergoeding uitbetaald, hetgeen de verhoging verklaart. Het salaris van de Algemeen Directeur in 2016 is niet gestegen ten opzichte van de norm 2014

Toezichthoudende topfunctionarissen (Raad van Toezicht)

Guusje

Annet

Julia

Karin

Karin

(in euro's)

ter Horst

Aris

Noordegraaf

de Groot

van Gilst

Functie

Voorzitter

Lid

Lid

Lid

Lid

Duur benoeming in 2016

1-1 t/m 31-12

1-1 t/m 30-9

30-9 t/m 31-12

1-1 t/m 31-12

1-1 t/m 31-12

Individueel WNT-maximum

26.850

13.425

4.475

17.900

17.900

Bezoldiging

Beloning

7.200

2.700

900

3.600

3.600

Belastbare onkostenvergoedingen

Beloningen betaalbaar op termijn

Subtotaal

7.200

2.700

900

3.600

3.600

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

Totaal bezoldiging

7.200

2.700

900

3.600

3.600

Gegevens 2015

Duur benoeming in 2015

Voorzitter

Lid

Lid

Lid

Omvang dienstverband 2015 (in fte)

1-1 t/m 31-12

1-1 t/m 31-12

1-1 t/m 31-12

30-9 t/m 31-12

Bezoldiging 2015

Beloning

7.200

3.600

3.600

900

Belastbare onkostenvergoedingen

Beloningen betaalbaar op termijn

Totaal bezoldiging 2015

7.200

3.600

3.600

900

Individueel WNT-maximum 2015

26.700

17.800

17.800

4.450

De overige leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen bezoldiging. Deze leden zijn; Shula Rijxman, Jan de Jong en Mark Minkman.

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen.

Er zijn in 2016 geen uitkeringen aan topfunctionarissen verstrekt wegens beëindiging dienstverband.

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2016 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2016 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.


Verklaring Raad van Toezicht

Controleverklaring